Nawigacja

 

 

 

Informacja z dnia 9 kwietnia 2018r.


Dyrektor Publicznego Przedszkola w Sułoszowej informuje, iż na rok szkolny 2018/19  zostały przyjęte wszystkie zgłoszone dzieci  z rocznika:
2012  - 6 latki  (tylko z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1)
2013 -  5 latki
2014 – 4 latki
2015 – 3 latki   

Przyjęto 122 dzieci, zostało  jeszcze 3 wolne miejsca.  Zainteresowanych z  Gminy Sułoszowa lub z okolic prosimy o zgłoszenie  się do sekretariatu w celu złożenia  Wniosku.


    Z poważaniem:
 Dyr. Teresa Nowakowska

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Sułoszowej ogłasza rekrutację dzieci na  rok szkolny 2018/2019.

Od 1 do 9 marca 2018r.prosimy o składanie deklaracji o przedłużeniu umowy z przedszkolem.

Deklaracje dzieci 6- letnich będą przyjmowane tylko z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1. 

  Od 12 do 30 marca 2018r. przyjmowane będą Karty zgłoszenia dziecka.

Dzieci 3-4 letnie będą przyjmowane z obszaru całej gmiy.

 

Wniosek o przyjęcie oraz deklaracja są do pobrania w załącznikach poniżej.

Terminy  postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego  na rok szkolny  2018/2019

      do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w  szkołach podstawowych

      dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa,

 

Lp.

Czynności  postępowania rekrutacyjnego

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

o przyjęcie do:

 • przedszkola;
 • oddziała przedszkolnego w szkole podstawowej;   

 

Do 30 marca 2018 r.

 

Do 28 kwietnia 2018 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 06 kwiecień 2018 r.

Do 04 maja 2018 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

Do 13 kwiecień 2018 r.

 Do 11 maja 2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Do 20 kwiecień 2018 r.

Do 18 maja 2018 r.

 

Uchwała Nr XXV/204/2017

Rady Gminy Sułoszowa

z dnia 28 marca 2017 r.

 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie

postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Sułoszowa jest organem prowadzącym

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz art.131 ust. 4 i 6 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59)
, Rada Gminy Sułoszowa uchwala, co następuje:

 

§ 1

 1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Sułoszowa jest organem prowadzącym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

§ 2

 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Sułoszowa jest organem prowadzącym bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:
 1. Dziecko objęte obowiązkiem rocznego wychowania przedszkolnego zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej na terenie, której znajduje się przedszkole – 90 pkt.
 2. Dziecko 5 letnie zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej na terenie, której znajduje się przedszkole – 70 pkt.
 3. Dziecko obydwojga rodziców pracujących zawodowo/studiujących w trybie dziennym – 60 pkt.;
 4. Dziecko korzystające z pełnej oferty przedszkola, przekraczającej powyżej 8 godzin dziennie – 30 pkt.
 5. Dziecko wychowujące się w rodzinie mającej trudną sytuację materialną-rodzina korzysta z pomocy GOPS w trybie art. 7 i 8 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej - 30 pkt.
 6. Dziecko mające rodzeństwo w przedszkolu – 30 pkt.;
 1. Za spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, uważa się, gdy każdy z rodziców kandydata spełnia, co najmniej jeden z warunków:
 1. pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej;
 2. pozostaje w samozatrudnieniu lub prowadzi gospodarstwo rolne;
 3. uczy się w trybie dziennym.

 

§ 3

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których Gmina Sułoszowa jest organem prowadzącym, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

 1. Dziecko objęte obowiązkiem rocznego wychowania przedszkolnego zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej na terenie, której znajduje się oddział przedszkolny – 90 pkt.
 2. Dziecko 5 letnie zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej na terenie, której znajduje się oddział przedszkolny – 70 pkt.
 3. Dziecko obydwojga rodziców pracujących zawodowo/studiujących w trybie dziennym – 60 pkt.;
 4. Dziecko wychowujące się w rodzinie mającej trudną sytuację materialną - rodzina korzysta z pomocy GOPS w trybie art. 7 i 8 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. - 30 pkt.
 5. Dziecko mające rodzeństwo w tej samej szkole – 30 pkt.;

§ 4

 1. Za potwierdzenie spełnienia przez rodziców kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 3 w związku z § 3 pkt. 3, uważa się odpowiednio:
 1. zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 2. zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;
 3. aktualny wydruk (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku) ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 4. zaświadczenie wydane przez KRUS, potwierdzające, że w okresie składania wniosku rekrutacyjnego podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 

 1. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 oraz § 3 pkt. 4 uważa się odpowiednio:
 1. zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem z art. 7 i 8 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.
 1. Za spełnienie kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 4, uważa się złożenie przez rodzica oświadczenia o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie.

§ 5

Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1, 2, 6 oraz § 3 pkt. 1, 2, 5 dokonuje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły na podstawie dokumentacji przedszkola lub szkoły.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sułoszowa.

 

§ 7

1. Uchwała wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Kryteria główne

(I etap rekrutacji)

 

 

Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć

Do wniosku o przyjęcie

 

 

punkty

Dziecko z rodziny wielodzietnej

Oświadczenie o wielodzietności

kandydata

 

100

 

 

 

 

Dziecko niepełnosprawne

 

 

 

 

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na

niepełnosprawność lub orzeczenie o

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.

Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.

 

 

 

 

 

100

Dziecko jednego rodzica

niepełnosprawnego

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na

Niepełno prawność lub orzeczenie o

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.

 

 

 

100

Dziecko obojga rodziców

niepełnosprawnych

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na

niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o 2 stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm

 

 

 

100

 

Dziecko posiadające

niepełnosprawne rodzeństwo

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na

niepełnosprawność lub orzeczenie o

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 

 

 

 

 

100

 

Dziecko matki lub ojca

samotnie je wychowującego

 

 

 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

 

 

 

100

 

Dziecko objęte pieczą

zastępczą

 

 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)

 

 

 

 

 

100

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych   (art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)

3)      Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).

 Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

wniosek_zgloszenia_dzieci_2018-19.docx

deklaracje_i_podania.zip

Aktualności

Kontakt

 • Publiczne Przedszkole w Sułoszowej
 • (+12) 3896 063

Galeria zdjęć